PRIVACY POLICY (CONSUMER RULES)

 1. Application of Privacy Policy.

 

 • This privacy policy defines the terms and conditions that apply to all websites

www. formosa.lt  ir store.formosa.lt (toliau – Website) for visitors.

 • The Visitor is deemed to have read this Privacy Policy when he / she visits the Website.
 • When visiting the Website for the first time, the Visitor must express his / her opinion on the possibilities of the Website administration to collect, store and use the Visitor's personal data (express their consent or
 • The consent of the Visitor does not restrict the Visitor's access to the services of the Website, which do not use personal data.
 • The visitor provides their personal data by creating a personal Account.
 1. Information collected.
  • In providing services, UAB FORMOSA LT, company code 304226747 address: Gedimino g. 9, Vilnius, telephone +370 621 25358; e-mail info@formosa.lt;
  • (hereinafter - Service provider) renkame tokius asmens duomenis:
   • Vardą Pavardę;
   • Elektroninio pašto adresą;
   • Informaciją apie Jūsų kompiuterį;
   • Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine;
   • Jūsų IP adresą;
   • Prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
   • Kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.
  • Nurodyti asmens duomenys, išskyrus asmens kodą, gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Slapukų naudojimas.
  • Slapukas tai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę ir, kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
  • Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius.
  • Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose.
  • Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui.
  • Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas.
  • Slapukai taip pat yra naudojami tam, kad atpažinti Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.
  • Prisijungdami prie Mūsų Interneto svetainės, turite nurodyti „sutinkate“ ar „nesutinkate“ su slapukų naudojimu.
  • Jūs galite atmesti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų atmetimas gali turėti neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir teikiamų paslaugų prieinamumui.
  • Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeis ir norėsite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresu info@formosa.lt;
 1. Jūsų asmens duomenų naudojimas.
  • Teikdami paslaugas, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir naudojimo, šiuos duomenis galim naudoti, be atskiro Jūsų sutikimo, tik savo paties panašių paslaugų rinkodarai.
  • Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
  • Duomenys bus naudojami tam, kad:
   • Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
   • Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;
   • Išrašyti ir išsiųsti Jums finansinius dokumentus;
   • Administruoti įsiskolinimus;
   • Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją.
 1. Jūsų asmens duomenų saugumas.
  • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
  • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenų tvarkymas.
  • Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenys nėra renkami, kaupiami arba naudojami. Atsižvelgiant į tai, jaunesniam negu 16 metų asmeniui teikiamos tik tos paslaugos, teikiant kurias nėra reikalingi asmens duomenys.
 3. Duomenys, kurie nėra renkami.
  • Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.
 4. Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavimas iš trečiųjų asmenų, esančių Lietuvos Respublikoje.
  • Ta apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją – mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams.
  • Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:
   • Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti;
   • Tai privalome pataryti remiantis įstatymų nuostatomis;
   • Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.
  • Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie šių duomenų gavimą. Šie asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti, be Jūsų sutikimo nebus tvarkomi.
  • Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 8.1., 8.2. punktuose ir duomenys, kurie yra viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui.
  • Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.
 5. Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, esantiems užsienio valstybėse.
  • Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.
 1. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas.
  • Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba iki Jūsų Paskyros ištrynimo (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau).Duomenų reikalingumas nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie renkami ir tvarkomi.
  • Kai ištrinsite savo Paskyrą, mes ištrinsime ir Jūsų pateiktą informaciją. Šios informacijos vėliau negalėsite atkurti.
  • Jei nenorite ištrinti savo paskyros, tačiau norite laikinai nebenaudoti Interneto svetainės, galite savo Paskyrą išaktyvinti.
  • Savo Paskyrą bet kuriuo metu galite ištrinti apsilankydami Interneto svetainėje.
  • Privatumo politikos 2.1. punkte nurodyti duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje dienos.
  • Suėjus 10.2. punkte nurodytam terminui arba kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, arba Jūs panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
  • Paskyroje, kuri buvo išjungta dėl sąlygų pažeidimo, sukauptus duomenys saugome mažiausiai metus, tam, kad užkirstume kelią pakartotiniam piktnaudžiavimui ar kitiems sąlygų pažeidimams.
  • Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip dešimt metų.
 2. Jūsų teisės.
  • Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti. Norėdami savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresu info@formosa.lt Atkreiptinas dėmesys, kad Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  • Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.
  • Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją, prašome susisiekti su mumis e-pašto adresu info@formosa.lt. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
  • Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.
  • Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
 3. Atsakomybė.
  • Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis.
  • Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims.
  • Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs.
  • Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.
  • Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
 1. Privatumo politikos pakeitimai.
  • Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
  • Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje svetainėje.
 2. Mūsų kontaktinė informacija.

Vilnius, Kaunas, Šiauliai:

Pavadinimas: UAB „FORMOSA LT“,

Įmonės kodas: 304226747;

Adresas: Šilo g. 27-13, Vilnius;

Telefonas +370 621 25358;

info@formosa.lt.

Klaipėda, Palanga

Pavadinimas: UAB „Pajūrio arbatos“,

Įmonės kodas: 305179325;

Adresas: V.Nagevičiaus g. 3, Vilnius;

Telefonas +370 621 25358;

info@formosa.lt.

 1. Jūsų sutikimai.

Patvirtinu, kad susipažinau su pateikta Privatumo politika

Patvirtinu, kad esu informuotas apie galimybes atšaukti savo sutikimą

Sutinku, kad mano asmens duomenys nurodyti 2.1. punkte būtu renkami, kaupiami ir naudojami 4 straipsnio nurodytais tikslais. 

  1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

  16.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

  16..2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu ar telefono numeriu.

  16.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

  16.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  16.4.1. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

  16.4.2. Atsiskaitydamas naudojantis Paysera sąsaja „bank-link“.

  16.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių paruošimo terminas.

  16.6. Užsakytas prekes galite atsiimti viename iš mūsų restoranų.

  1. Return rules

  Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014 m. liepos 22d. Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.

  Jeigu nesate patenkinti prekių kokybe ir norite jas grąžinti arba pakeisti, prašome ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių įsigijimo laiko apie tai informuoti mus el. paštu info@formosa.lt arba telefonu +370 (616) 53 131. Kreipiantis dėl prastos produkto kokybės, privaloma pateikti nekokybiško produkto nuotrauką.

  Fizinėje parduotuvėje prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir vietą. Prekių grąžinimas ar keitimas yra nemokamas.

  Grąžinant ar keičiant įsigytas prekes, paprašysime Jūsų užpildyti pateiktą prekių grąžinimo / keitimo formą.

  Pardavėjas grąžina sumokėtas sumas tuo pačiu mokėjimo būdu (darant pavedimą į Pirkėjo banko sąskaitą) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

  18. Prekių pristatymas

  Gavus apmokėjimą už prekes jas suruošiame per 24h. Gavus apmokėjimą vėliau nei ketvirtadienį 16:59 prekes išsiųsime pirmadienį. Atsiėmimas vietoje nemokamas. Pristatymas Lietuvoje su LPExpress kurjeriu į namus 4,99€. Pristatymas į LPExpress paštomatą Lietuvoje 3,99€. Vidutinis pristatymo laikas 3 darbo dienos.